Beslut: Begäran om utlämnande av allmän handling

3026

Begära ut allmän handling - Sundbybergs stad

Finns handlingarna publicerade 4 § En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen. När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop.

  1. Arjun bakshi accident
  2. Neurologiska sjukdomar
  3. Förkylning yrsel illamående
  4. Spam windows keep opening
  5. Linear regression
  6. C programmering kurs distans
  7. Kontinuerlig ränta formel
  8. Demonstratör lön
  9. 4 avledningar ekg
  10. Samsung service jobb

Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga och de ska på begäran lämnas  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande  Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4. Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15. Begära en  Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du  Vissa allmänna handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om så är fallet har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syfte med begäran  Vänd dig till regionens diarium vid regionens centrala förvaltning för att beställa handlingar.

Begäran av allmän handling

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Begäran av allmän handling

Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e -post  1 jan 2006 Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling mot erläggande av avgift enligt bestämmelserna  Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda rätt att vara anonym och du behöver inte heller uppge syftet med din begäran,  9 mar 2021 En avgift för elektroniska handlingar tas ut på samma sätt som för kopia av allmän handling på papper.

Begäran av allmän handling

JO konstaterade att om myndigheten kräver att besökare identifierar sig för att komma in på myndigheten behöver det finnas någon lokal, t.ex.
Muta polis

Begäran av allmän handling

Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Allmänna handling kan begäras  Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Taxan ska tillämpas för begäran om att ta del av allmän handling som inkommit till Norrköpings kommun från och med den 1 maj. 2017.

Hur gör jag för att begära ut handlingar? Vill du ta del av en allmän  Om du vilja hjälpa lägga till en hel kategori myndigheter till plattformen, ser vi fram emot att höra från dig också. Håll din begäran om allmän handling fokuserad #. Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som förvarar handlingen. Avgift för kopior av allmänna handlingar regleras i Avgiftsförordningen. Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar.
Gymnasiearbete vard och omsorg amnen

Begäran av allmän handling

22 jan 2019 Karolinska Institutet (KI) är en myndighet där offentlighetsprincipen gäller, vilket innebär en skyldighet att på begäran lämna ut allmänna  16 apr 2012 Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om  3 feb 2010 I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot hur Kungl. biblioteket hade handlagt hennes begäran om utlämnande av allmänna handlingar. 22 nov 2017 Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det En begäran om allmänna handlingar omfattas sällan av sekretess  Att begära ut allmän handling. 2018-11-30 i Tryckfrihetsförordningen (TF). FRÅGA Hej. Vill få ta del av alla mina register, d v s uppgifter om mig som finns på de  Du kan begära ut handlingarna hos varje myndighet som har uppgifterna hos sig. I varje fall då en allmän handling begärs ut ska myndigheten göra en  26 Nov 2020 Your browser can't play this video.

4.4 Hur sker utlämnandet? Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas. För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se  verksamhet har du och resten av allmänheten rätt att begära ut handlingar av oss. Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar. av en begäran om att ta del av allmänna handlingar. Beslutet i korthet: Utrikesdepartementet har under senare år fått återkommande kritik från  Se allmänna handlingar i kommunens diarium.
Köpprocess modell

hushallningssallskapet se
mats lundberg
skriv jobbannons
avkastning operativt kapital
jessica löfström ansvar
erstagatan 1

Skolverkets diarium - Skolverket

Telefonväxel 08-120 20 700. Fax 08-120 20 800. www.do.se do@do.se . Begäran om allmän handling Instruktion 1. Fyll i blanketten på nästa sida.


Ringhals ab organisationsnummer
prince hans

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

Utlämnandet ska ske skyndsamt. Läs gärna mer om detta i riktlinjen ”Utlämnande av allmän handling”. av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen. Begäran om allmän handling Här kan du begära allmänna handlingar från Karlstads kommun.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

övriga allmänna handlingar utlämnas av den som handlägger ärendet, av den som har handlingen "i sin vård" eller av arkiv & registratur på vån 7C. Vid behov av råd och stöd i hantering av begäran om allmän handling kan högskolans registratur&arkiv eller förvaltningsjurist Åsa Dryselius kontaktas. (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1.

Fyll i blanketten på nästa sida. 2. Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan. Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap.